REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
KONTA PREMIUM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego KONTA PREMIUM jest PIOTR ZARĘBA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIELKA RYBA PIOTR ZARĘBA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Pałacowa 23/23, 05-816 Michałowice-Wieś, NIP 5242464958, REGON 140077528, adres poczty elektronicznej: kontakt@wielkaryba.pl, numer telefonu: 730099099.

1.2. Program Lojalnościowy KONTA PREMIUM organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem: wielkaryba.pl/

1.3. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.1.1. UCZESTNIK, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

1.1.2. RANGA PREMIUM – ranga przyznawana Klientowi i przypisana do jego Konta w ramach Programu Lojalnościowego. O rodzaju rangi decyduje Pula.

1.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – PIOTR ZARĘBA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIELKA RYBA PIOTR ZARĘBA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pałacowa 23/23, 05-816 Michałowice-Wieś, NIP 5242464958, REGON 140077528, adres poczty elektronicznej: kontakt@wielkaryba.pl, numer telefonu: 730099099.

1.1.4. PULA - łączna wartość Zamówień na Produkty składanych przez Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

1.1.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa i przebiegu Programu Lojalnościowego.

1.1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: wielkaryba.pl/

1.1.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

1.1.10. Utworzenie Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.

1.1.11. Zawarcie Umów Sprzedaży Produktów, wskutek których Pula wynosi minimum 500,00 zł brutto

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności z poziomu Konta.

3.4. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

4.2. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 23.12.2021 do odwołania.

4.3. W zależności od Puli, Klient otrzymuje następującą Rangę Premium:

1.1.12. Premium – w przypadku w którym łączna kwota Zamówień na Produkty wynosi pomiędzy 500,00 a 999,99 zł brutto.

1.1.13. VIP – w przypadku w którym łączna kwota Zamówień na Produkty wynosi pomiędzy 1000,00 a 1999,99 zł brutto.

1.1.14. Elite – w przypadku w którym łączna kwota Zamówień na Produkty wynosi pomiędzy 2000,00 a 4999,99 zł brutto.

1.1.15. Platinum – w przypadku w którym łączna kwota Zamówień na Produkty wynosi powyżej 5000,00 zł brutto.

4.4. Informacja o Randze Premium aktualizowana jest w Koncie Uczestnika nie wcześniej niż z chwilą realizacji Umowy Sprzedaży, tj. otrzymania całkowitej płatności przez Organizatora oraz wydania Produktu Klientowi.

4.5. Do Puli nie są wliczane koszty dostawy.

4.6. O zmianie statusu Rangi Premium Klient informowany jest przez Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji Konta.

4.7. Uczestnik ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia statusu Rangi Premium z poziomu Konta.

4.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Uczestnika, do Puli Uczestnikowi nie nalicza się kwota Zamówienia w zakresie wartości Produktów, co do których odstąpił od Umowy Sprzedaży.

4.9. Przyznana Ranga Premium umożliwia nabycie Produktów z następującym rabatem, przypisanym do Konta, zależnym od rodzaju Rangi Premium:

1.1.16. Premium – rabat o wartości 3%,

1.1.17. VIP – rabat o wartości 5%,

1.1.18. Elite – rabat o wartości 7%,

1.1.19. Platinum - rabat o wartości 10%.

4.10. Rabaty przysługujące Klientowi w ramach Programu Lojalnościowego nie wpływają na wysokość kosztów dostawy oraz pozostałych możliwych kosztów Zamówienia innych niż cena Produktu.

4.11. Rabaty udzielane w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny.

4.12. Program Lojalnościowy, w tym również przysługujące w ramach Programu rabaty, nie łączy się z wyprzedażami oraz innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży lub promocji stanowią inaczej.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:  

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1.1.20. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Lojalnościowego (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

1.1.21. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1.1.22. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

1.1.23. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.1.24. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.1.25. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.1.26. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

1.1.27. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pisemnie pod adres: ul. Pałacowa 23/23, 05-816 Michałowice-Wieś, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wielkaryba.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres ul. Pałacowa 23/23, 05-816 Michałowice-Wieś, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wielkaryba.pl.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Program Lojalnościowy prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.